Laboratuvar Hizmetleri / Yaprak, toprak, su analiz Laboratuvarı

YAPRAK, TOPRAK VE SU ANALİZ LABORATUARIMIZ

Manisa Ovası, 470,000 hektar tarımsal alanı ve polikültür ürün deseni ile bölgenin ve Türkiye’nin en önemli tarım ve tarımsal sanayi merkezidir. Manisa ilinin tamamından 2005 yılı verileri dikkate alındığında toplam 520.000 ton’nun üzerinde tarımsal ürün üretilerek ihraç edilmiştir.

Alaşehir ilçesi, 39.000 hektarlık bir tarımsal alan büyüklüğüne sahiptir. 39.000 hektarlık toplam tarım arazisi içerisinde 29.000 hektarlık üretim sahası ile bağ üretim alanları çok yüksek bir oranda bulunmaktadır.

Alaşehir bölgesinde ÇKS sistemine kayıtlı olup tarımsal üretim yapmakta olan üretici sayısı ise 7800’dür. 39.000 hektarlık ve 7800 kayıtlı üretici sayısı ile Alaşehir bölgesinde yapılmakta olan tarımsal faaliyetler sonucunda önemli bir girdi olan gübre kullanımı çok yüksek miktarlara ulaşmaktadır. Ürün çeşitliliği, limit değerlerin üzerine çıkan verimliliği, girdi kullanım alışkanlığının ve gerekliliğinin üst düzeyde olması, sulanabilir tarımsal alanların fazla oluşu, değişik üretim sorunlarını ve girdilerin artışını beraberinde getirmektedir. Alaşehir bölgesi polikültür bir yapıya sahip olması nedeni ile birçok kültür bitkisinin yetiştirildiği ve ihraç edildiği bir bölgedir. Bu özelliği dolayısı ile ülke ekonomisine yüksek miktarlarda katma değer sağlamaktadır.

Bölgemizin ekolojik avantajlarını rantabl bir şekilde kullanmaya başlaması son yıllarda gerçekleşen yayım faaliyetleri ile üretici yüksek gelir seviyesine ulaşmak için özellikle hedefini ve yönünü Avrupa yani yüksek gelir seviyesindeki toplumsal pazarlara doğru yoğunlaştırmış ve çevirmiştir.

Bu durumda organik ve mineral gübre kullanımında artış meydana gelmiştir. Bu artış kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde gerçekleşmektedir. Alaşehir bölgesinde yetiştirilmekte olan birçok ürün iç Pazarın yanı sıra Avrupa ve dünya piyasalarında doğrudan alıcıların talebi ile karşılaşmaktadır. Sözü edilen girdilerden en önemlileri bitki koruma ilaçları yanında, gübre kullanımıdır. Günümüzde ana hedeflerden biri olan minimum alandan maksimum ürün hedefine ulaşabilmek için doğru ve yeterli miktarda tarımsal bitki koruma ilaçlarının yanında, mineral ve organik gübrelerin kullanılması mutlak bir zorunluluk durumundadır.

Bu gerçeklerden yola çıkarak; hedefteki pazarlara ürün satmanın temel iki şartı vardır. Bu şartlara ulaşmaktaki önemli basamaklardan biride analize dayalı gübrelemenin yapılmasıdır:

· Hedef pazarın yani alıcıların istemiş olduğu çeşitte, kalitede ve standartta ürün ( temel olarak meyve ve sebze yetiştiriciliği),

· Birinci madde kıstasları dışında üretilen tarımsal ürünün insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir kalıntıyı içermemesi kesin bir gereklilik oluşturmaktadır (Bitki koruma ilaçları kalıntıları, ağır metal kalıntıları ve nitrat kalıntıları gibi).

Birinci maddede belirtilen konular tarım teşkilatlarında bulunan birimler ile ve aynı zamanda borsamızın içerisinde kurulmuş olan Tarımsal Danışmanlık bürosu ile birlikte bölgemizde koordine edilmektedir. Bu husustaki problemler ihracatçı, üretici, borsamız ve tarım teşkilatları dörtgeninde hızla giderilmeye çalışılmaktadır.

İkinci maddedeki yani ürünün insan sağlığı üzerindeki olumsuz bileşenlerden yoksun olduğunu belirlemeye yönelik olarak AB süreci doğrultusunda yoğun çalışmalar yapılmasına gereksinim vardır. Aynı zamanda iyi tarım uygulamaları doğrultusunda tarımsal üretime bir standart ve takip edilebilirlik sistemi bulunmakta olup kısaca EUREPGAP standardı olarak bilinmektedir. Bu standarda göre üreticiler ürettikleri ürünlere ait üretim sırasında uyguladıkları tüm faaliyetleri kayıt altında tutmak zorundadırlar. Bu noktada kullanılan zirai ilaçların yanında toprak, sulamada kullanılmakta olan su ve verimlilik durumunun tespitinde kullanılan bitkisel yaprak analizlerinin yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda Alaşehir bölgesine ve yakın bölgelere hizmet verebilecek ve bu önemli boşluğu doldurabilecek, tarımsal verimlilik amacıyla faaliyet gösteren ve kuruluş aşamasından sonra Tarım Bakanlığından onay almış, uluslararası standart olan TS EN ISO/17025 laboratuvar sistemine akredite olmuş bir laboratuvar kurulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca cevap verilmek suretiyle üreticilerin standartların gösterdiği doğrultuda ürün üretilmesi yönünde önemli sayılabilecek bir katkı sağlanarak verimliliğin ve bölgesel gelirin garanti altına alınmış olması sağlanabilecektir..Sayfa Başı